A journey to childhood or "Kolejkowo"

in r2cornell •  last month 

vlcsnap_2021_08_29_18h53m26s604.png

vlcsnap_2021_08_29_18h27m28s723.png

vlcsnap_2021_08_29_18h26m26s086.png

Today I will take you on an unusual trip, to the land of childhood dreams, at least mine for sure.

Zabiorę was dzisiaj na nietypową wycieczkę, do krainy marzeń z dzieciństwa, przynajmniej mojego na pewno.

vlcsnap_2021_08_29_18h28m08s593.png

vlcsnap_2021_08_29_18h28m39s431.png

vlcsnap_2021_08_29_18h28m59s373.png

vlcsnap_2021_08_29_18h29m14s536.png

vlcsnap_2021_08_29_18h29m25s693.png

What is "Kolejkowo"?

Co to jest „Kolejkowo”?

"Kolejkowo" is a gigantic model showing the world reduced by 25 times. In this case, mainly the city of Gliwice. The initiative also takes place in other regions of Poland and presents other cities on a micro scale.

„Kolejkowo” to gigantyczna makieta przedstawiającą pomniejszony 25-krotnie świat. W tym przypadku głównie miasto Gliwice. Inicjatywa ma również miejsce w innych regionach Polski i przedstawia inne miasta w mikro skali.

vlcsnap_2021_08_29_18h31m50s575.png

vlcsnap_2021_08_29_18h32m54s074.png

vlcsnap_2021_08_29_18h33m00s152.png

vlcsnap_2021_08_29_18h33m35s962.png

vlcsnap_2021_08_29_18h33m51s760.png

vlcsnap_2021_08_29_18h34m02s959.png

Who among us in childhood did not dream of a giant model depicting a miniature world, full of small houses, people, nature, cars or trains? Probably everyone, and certainly most of the boys.

Kto z nas w dzieciństwie nie marzył o gigantycznej makiecie przedstawiającej miniaturowy świat, pełen małych domków, ludzi, przyrody, samochodów czy pociągów? Chyba każdy, a na pewno większość chłopców.

vlcsnap_2021_08_29_18h34m08s588.png

vlcsnap_2021_08_29_18h35m06s169.png

vlcsnap_2021_08_29_18h35m11s029.png

vlcsnap_2021_08_29_18h35m42s411.png

vlcsnap_2021_08_29_18h42m03s716.png

In my collection I had a line called "tetetka" or TT. Those were the times when you had to fight for every part of the queue. It was difficult to buy anything, so mostly it was barter.

Ja miałem w swojej kolekcji kolejkę nazywaną „tetetką” czyli TT. To były czasy, kiedy o każdą część do kolejki trzeba było wręcz walczyć. Trudno było cokolwiek kupić, więc najczęściej był to handel wymienny.

vlcsnap_2021_08_29_18h42m17s082.png

vlcsnap_2021_08_29_18h42m45s272.png

vlcsnap_2021_08_29_18h42m58s983.png

vlcsnap_2021_08_29_18h43m20s663.png

vlcsnap_2021_08_29_18h44m04s628.png

Today, children have sailed away into the world of the Internet, smartphones, RPG games and they do not know what modeling is, putting together models of airplanes, building mock-ups of a queue, etc.

Dzisiaj dzieci odpłynęły w świat internetu, smartfonów, gier RPG i nie wiedzą co to jest modelarstwo, sklejanie modeli samolotów, budowanie makiet kolejki etc.

vlcsnap_2021_08_29_18h44m59s542.png

vlcsnap_2021_08_29_18h45m27s491.png

vlcsnap_2021_08_29_18h47m53s640.png

vlcsnap_2021_08_29_18h48m45s725.png

vlcsnap_2021_08_29_18h49m05s366.png

This initiative aims to bring children closer to the world of our childhood. Of course, I do not believe in a massive conversion, but maybe at least a small percentage of children visiting this exhibition will follow the right tracks.

Ta inicjatywa ma na celu przybliżenie dzieciom świata z naszego dzieciństwa. Oczywiście nie wierzę w gromadne nawrócenie, ale może chociaż mały promil odwiedzających tę wystawę dzieci pojedzie właściwymi torami.

vlcsnap_2021_08_29_18h50m19s155.png

vlcsnap_2021_08_29_18h50m30s979.png

vlcsnap_2021_08_29_18h50m41s327.png

vlcsnap_2021_08_29_18h51m37s178.png

vlcsnap_2021_08_29_18h51m55s125.png

vlcsnap_2021_08_29_18h52m10s304.png

What does this exhibition show?

Co prezentuje ta wystawa?

Contrary to appearances, it is an amazing construction project on an area of 900 square meters. Over 460 meters of miniature tracks have been laid there, along which 12 trains with 58 carriages run.

To wbrew pozorom niesamowite przedsięwzięcie budowlane na powierzchni 900 metrów kwadratowych. Ułożono tam ponad 460 metrów miniaturowych torów, którymi jeździ 12 pociągów z 58 wagonami.

vlcsnap_2021_08_29_18h54m27s670.png

vlcsnap_2021_08_29_18h54m51s810.png

vlcsnap_2021_08_29_18h55m03s511.png

vlcsnap_2021_08_29_18h55m11s704.png

vlcsnap_2021_08_29_18h55m21s529.png

The model consists of 235 buildings, which include authentic miniature buildings from Silesia, 195 cars, 3200 figures, human figures and animals. Many bridges, tunnels and reservoirs.

Makieta składa się z 235 budynków, w skład których wchodzą autentyczne miniaturowe budowle ze Śląska, 195 samochodów, 3200 figurek, postaci ludzkich, zwierząt. Wiele mostów, tuneli, akwenów.

vlcsnap_2021_08_29_18h55m43s161.png

vlcsnap_2021_08_29_18h55m52s138.png

vlcsnap_2021_08_29_18h56m09s513.png

vlcsnap_2021_08_29_18h56m31s180.png

vlcsnap_2021_08_29_18h57m09s578.png

What can we find on the model?

Co znajdziemy na makiecie?

Several famous Silesian buildings, including Nikiszowiec, Castle in Będzin, Radio station in Gliwice, Railway station in Gliwice. There is also a bit of a joke - such as Wild Gliwice.

Kilka znanych budowli Śląskich między innymi Nikiszowiec, Zamek w Będzinie, Radiostację w Gliwicach, Dworzec kolejowy w Gliwicach. Jest też trochę żartu - jak np. Dzikie Gliwice.

vlcsnap_2021_08_29_18h57m22s101.png

vlcsnap_2021_08_29_18h57m43s194.png

vlcsnap_2021_08_29_18h58m02s687.png

The mock-up is quite precisely made, apart from trains, there are also cars. There is even a place where it rains.

Makieta jest dość precyzyjnie wykonana, oprócz pociągów jeżdżą również samochody. Jest nawet miejsce gdzie pada deszcz.

vlcsnap_2021_08_29_19h00m49s736.png

vlcsnap_2021_08_29_19h00m56s836.png

vlcsnap_2021_08_29_19h01m08s573.png

vlcsnap_2021_08_29_19h01m16s488.png

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!