Where the waves of the desert meet the waves of the ocean - Namib Naukluft National Park - travels around Africa

in photography •  4 months ago 

n35.jpg

n34.jpg

n06.jpg

Namib Naukluft National Park

Park Narodowy Namib Naukluft

n02.jpg

n03.jpg

n33.jpg

This hostile territory in the African country of Namibia, covering an area of nearly 50,000 km², offers enthusiasts of exotic expeditions an amazing experience.

To nieprzyjazne człowiekowi terytorium w Afrykańskim kraju Namibia, zajmujące powierzchnię blisko 50000 km², oferuje entuzjastom egzotycznych wypraw niesamowite doznania.

n04.jpg

n05.jpg

n16.jpg

Here we can meet animals and endemic plants that do not occur in other parts of the world. And landscapes straight from another planet knock us to our knees and make us realize how weak we are in collision with nature.

Spotkać tu możemy zwierzęta, i rośliny endemiczne, które nie występują w innych częściach Świata. A krajobrazy rodem z innej planety powalają na kolana, i uświadamiają nam jak bardzo jesteśmy słabi w zderzeniu z naturą.

n08.jpg

n09.jpg

The Namib Naukluft was established in 1979 and covers the coastal plain that is part of the Namib Desert, with dunes up to 50 km in length.

Namib Naukluft powstał w roku 1979 i zajmuje nadmorską równinę, która jest częścią pustyni Namib, wraz z wydmami o długości dochodzącymi do 50 km.

n10.jpg

n11.jpg

Most of the park is not closed to tourists. Only a few patches of the Naukluft desert, sand dunes in the middle and the northern part of the Namib desert are available.

Większa część parku nie jest zamknięta dla turystów. Dostępnych jest jedynie kilka skrawków pustyni Naukluft, wydmy piaskowe w środkowej części i północna część pustyni Namib.

n13.jpg

n14.jpg

Therefore, it is best to get to the desert with a rented light plane, or a small manned plane.

Dlatego najlepiej dostać się na pustynię wynajętą awionetką, lub małym samolotem załogowym.

n01.jpg

It is not a cheap pleasure, but we will see what a tourist will not see on the ground. The views that the flight over the desert will offer us are worth all the money.

Nie jest to tania przyjemność, ale zobaczymy to, czego nie nie nie będzie widział turysta na ziemi. Widoki, które zaoferuje nam lot nad pustynią, są warte każdych pieniędzy.

n28.jpg

n29.jpg

n32.jpg

The desert seems to be on the winning side against the waves of the sea. It is not uncommon to see in the middle of the desert, where once there was still water, corroded by the remnants of large ships.

Pustynia w starciu z morskimi falami wydaje się być po wygranej stronie. Nierzadko widać na środku pustyni, gdzie kiedyś jeszcze była woda, skorodowane szczątku dużych statków.

n20.jpg

n22.jpg

n24.jpg

There is little water, but there is fog

Wody jest mało, ale jest mgła

n21.jpg

n24.jpg

In the Namib-Naukluft National Park, in a hostile desert terrain, many plants and animals have adapted to extremely difficult conditions.

W Narodowym Parku Namib-Naukluft, na nieprzyjaznym pustynnym terenie wiele roślin i zwierząt przystosowało się do ekstremalnie trudnych warunków.

n15.jpg

n17.jpg

There are no oases here, and drinking water is very hard to come by. Living organisms can cope well in such conditions and draw water from the mists coming from the Atlantic Ocean.

Nie ma tu oaz, a o wodę pitną jest bardzo trudno. Żywe organizmy potrafią sobie doskonale radzić w takich warunkach i czerpią wodę z mgieł pochodzących z Oceanu Atlantyckiego.

n18.jpg

n19.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!