The Firebug Pyrrhocoris apterus - a bug called a tram driver

in blurtlife •  last month 

pl00.jpg

Where does the name of the tram driver come from?

Skąd pochodzi nazwa Tramwajarz?

It was probably caused by the fact that during the copulation the insects joined by their abdomens look like two articulated tram cars joined together. They move quickly and agile, even taking sharp turns for several days.

Prawdopodobnie wzięła się to od tego, że w czasie kopulacji owady połączone odwłokami, wyglądają jak dwa zczepione wagony tramwaju przegubowego. Poruszają się szybko i zwinnie pokonując nawet ostre zakręty przez kilka dni.

pl000.jpg

This popular bug inhabits almost all of Europe. It measures up to 10 mm in length and can survive up to 2 years. He was especially interested in the places where his favorite tree grows, namely Lipa.

Ten popularny pluskwiak zamieszkuje obszar niemal całej Europy. Mierzy do 10 mm długości i potrafi przeżyć nawet 2 lata. Szczególnie upatrzył sobie i to nieprzypadkowo, miejsca w których rośnie jego ulubione drzewo, a mianowicie Lipa.

p1140598.jpg

p1140634.jpg

pl01.jpg

In cities, they can be observed on tree trunks, on walls, park benches, on sidewalks.

W miastach można je zaobserwować na pniach drzew, na murach, ławkach parkowych, na chodnikach.

pl02.jpg

In addition to urban areas, Firebug can also be found in the natural environment in mainly deciduous forests, where they like to bask in the sun.

Poza obszarami miejskimi Kowaliki można spotkać również w środowisku naturalnym w lasach głównie liściastych gdzie lubią się wygrzewać w promieniach słońca.

pl05.jpg

The Firebug is omnivorous - they suck the sap of faeces from dead insects, e.g. from aphids. Sometimes these insects experience cannibalism because older insects eat younger ones, but their greatest delicacy is linden seeds falling from trees, so they are not pests.

Kowaliki są wszystkożerne - wysysają soki odchodów, z martwych owadów np z mszyc. Czasem dochodzi u tych owadów do kanibalizmu bo starsze owady zjadają młodsze, to jednak ich największym przysmakiem są nasiona lipy opadające z drzew, nie są więc szkodnikami.

pl03.jpg

The Firebug stay together in groups, and their warning coloration and disgusting taste and smell make predators avoid them from a distance.

Kowaliki trzymają się razem w grupach, a ich ostrzegawcze ubarwienie oraz obrzydliwy smak i zapach, powoduje, że drapieżniki omijają je z daleka.

pl04.jpg

Before mating, the male touches the female's head with his antennae. Copulation consists in vaccinating oneself with abdomens and washing in such a state for several days. The female lays up to 100 eggs in the ground or in the leaves. They reach full maturity in early autumn, and they bury themselves in the ground for the winter.

Przed kopulacją, samiec dotyka swoimi czułkami głowy samicy. Kopulacja polega na szczepieniu się odwłokami i przemywaniu w takim stanie przez kilka dni. Samica składa w ziemi lub w liściach do 100 jaj. Pełną dojrzałość osiągają wczesną jesienią, a na zimę zakopują się w ziemi.

pl06.jpg

They reappear in the spring, basking in the sun, waiting for their delicacy, i.e. linden seeds.

Pojawiają się znowu wiosną, wygrzewając się w słońcu w oczekiwaniu na ich przysmak czyli nasiona lipy.

pl07.jpg

p1140634.jpg

p1140639.jpg

ornament_pluskwa1_copy.png

Photo: Panasonic Lumix FZ82, August 2021, Silesia Poland

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!