Poisonous forest mushrooms (Carbola Mushroom) Agaricus xanthodermus

in blurtlife •  last month 

p00.jpg

p01.jpg

The cap of this species of mushroom can reach a diameter of up to 15 cm. The skin is white, silky, and turns yellow when rubbed slightly. Sometimes the cap may have small scales, it may be partially cracked. The young fruiting body is egg-shaped, spherical, the older ones become concave.

Kapelusz tego gatunku grzyba może osiągnąć średnicę nawet 15 cm. Skórka jest biała, jedwabista, po lekki potarciu zmienia kolor na żółty. Niekiedy kapelusz może posiadać drobne łuski, częściowo może być spękany. Młody owocnik jest jajowaty, kulisty, starsze stają się wklęsłe.

p07.jpg

p09.jpg

p10.jpg

The gills are quite thin. Young fruiting bodies are white or pink-white in color, in adult, old mushrooms, they turn dark brown, brown.

Blaszki są dość cienkie. Młode owocniki mają kolor biały, lub różowobiały, u dorosłych, starych grzybów, zmieniają kolor na ciemnobrązowy, brunatny.

p06.jpg

p08.jpg

The leg can be up to 10-12 cm high and is white. When cut, it turns yellow, ocher yellow. The leg has a characteristic ring, freely hanging freely, with a characteristic border. The lower leg turns into a tuber.

Nóżka może mieć do 10-12 cm wysokości, jest koloru białego. Po przekrojeniu zmienia kolor na żółty, ochrowożółty. Nóżka posiada charakterystyczny pierścień swobodnie zwisający swobodnie, z charakterystyczną obwódką. U dołu nóżka przechodzi w bulwę.

p02.jpg

p03.jpg

p05.jpg

The flesh of the mushroom is white, but turns yellow when cut. It has a very unpleasant chemical carbolic smell, hence the name of the mushroom and this distinguishes it from the mushroom-smelling edible mushroom.

Miąższ grzyba jest biały, ale po przekrojeniu staje się mocno żółty. Ma bardzo nieprzyjemny chemiczny zapach karbolu, stąd też nazwa grzyba i to odróżnia go od grzybowo pachnącej pieczarki jadalnej.

p15.jpg

p16.jpg

Occurrence and habitat. The fungus is found on almost all continents. It is very common in Poland. It grows in large clusters, sometimes even several dozen. It appears in May in deciduous forests and can be found until October.

Występowanie i siedlisko. Grzyb występuje prawie na wszystkich kontynentach. W Polsce jest bardzo częsty. Rośnie w dużych skupiskach czasami nawet po kilkadziesiąt sztuk. Pojawia się już w maju w lasach liściastych i można go spotkać do października.

p12.jpg

p13.jpg

p14.jpg

Meaning. The fungus is poisonous, but not deadly. May cause digestive disorders, livers. The effects are intensified when combined with alcohol.

Znaczenie. Grzyb jest trujący, ale nie śmiertelnie. Może powodować zaburzenia w trawieniu, wymioty. Efekty nasilają się w połączeniu z alkoholem.

ornament_fungi2.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!