As the first to be brought into circulation - Gyroporus castaneus, a very rare edible mushroom

in blurtlife •  2 months ago 

k01.jpg

p1150466.jpg

With today's post I will start a series of mushroom presentations in the film version. The beginnings are a bit awkward and underdeveloped, but I hope you enjoy this additional way of visualization. The movie version will be posted on YT, it can be full HD or 4K resolution.

Dzisiejszym postem rozpocznę cykl prezentacji grzybów w wersji filmowej. Początki są trochę niezręczne i niedopracowane, ale mam nadzieję, że ten dodatkowy sposób wizualizacji przypadnie wam do gustu. Wersja filmowa będzie umieszczana na YT, może to być jakość full HD, lub w rozdzielczości 4K.

video 4K

What am I using?

Czego używam?

p1150454.jpg

p1150455.jpg

To build a rotating platform, I used a device designed for taking photos and rotating film shots. This is a Rollei tripod that allows right-left rotation in an angular range, and also allows for slow motion shots. To make the platform, I used two wheels cut from thin plywood.

Do zbudowania platformy obrotowej użyłem przyrządu przeznaczonego do robienia zdjęć i ujęć filmowych obrotowych. To statyw firmy Rollei, który umożliwia obrót w prawo w lewo, w kątowym zakresie, i umożliwia również ujęcia typu slow motion.
Do wykonania platformy wykorzystałem dwa koła wycięte z cienkiej sklejki.

p1150456.jpg

The cap of this mushroom species initially has a chestnut, rusty brown color. It becomes brighter with time and becomes straw-colored. It can reach up to 12 cm in diameter. It is semicircular at first, then convex and flat. The surface of the hat is dull and dry.

Kapelusz tego gatunku grzyba początkowo ma kasztanowaty, rdzawobrązowy kolor. Z upływem czasu jaśnieje, staje się słomkowy. Może osiągnąć do 12 cm średnicy. Na początku jest półkolisty, później wypukły i płaski. Powierzchnia kapelusza jest matowa i sucha.

video Full HD


p1150459.jpg

p1150468.jpg

p1150470.jpg

The pores of this mushroom are white in color, sometimes slightly yellowish, they are fine. The tubes are also white.

Pory tego grzyba mają biały kolor, czasami lekko żółtawy, są drobne. Rurki również są białego koloru.
k08.jpg

k09.jpg

p1150464.jpg

p1150465.jpg

p1150469.jpg

The leg is the color of a hat, brownish, rusty brown. It's empty inside. Very delicate and fragile. Cylindrical, cylindrical shape.

Nóżka ma kolor kapelusza, brązowy, rdzawobrązowy. W środku jest pusta. Bardzo delikatna i krucha. Kształt walcowaty, cylindryczny.

k01.jpg

k02.jpg

k03.jpg

The flesh is white, sometimes slightly creamy. Delicate mushroom flavor and aroma.

Miąższ ma biały kolor, czasami lekko kremowy. Smak i zapach delikatny grzybowy.

k05.jpg

Occurrence. This species of mushroom is very rare. It appears already in June and grows until autumn. Likes acidic and sandy soils. It prefers deciduous forests.

Występowanie. Ten gatunek grzyba jest bardzo rzadki. Pojawia się już w czerwcu i rośnie do jesieni. Lubi gleby kwaśne i piaszczyste. Preferuje lasy liściaste.

k06.jpg

p1150467.jpg

Application. A very tasty edible mushroom.

Zastosowanie. Bardzo smaczny grzyb jadalny.

k04.jpg

ornament_fungi1.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!