11 days of cruise in the Caribbean. Saint Vincent, Union Island, Tobago Keys.

in blurtlife •  3 months ago 

1030335.jpg

This is my classic approach to travel. First, I buy a ticket for 2 months of stay, and then I wonder what I will be doing there for 2 months. Besides visiting Martinique, something will have to be done.

To moje klasyczne podejście do wyjazdów. Najpierw kupuję bilet na 2 miesiące pobytu, a potem zastanawiam się, co ja tam będę robił przez 2 miesiące. Poza zwiedzaniem Martyniki, coś trzeba będzie robić.

wp_20180227_18_22_47_pro_pano.jpg

Found a site called skipper tavern. I decided to announce that I am looking for a yacht for a Caribbean cruise. A skipper from Poland, Masuria, contacted me and offered 11 days of a Caribbean cruise at a very good price.

Znalazłem stronę o nazwie tawerna skiperów. Postanowiłem dać ogłoszenie, że szukam jachtu na rejs po karaibach. Odezwał się do mnie skiper z Polski, z Mazur i zaproponował 11 dni rejsu po karaibach w bardzo dobrej cenie.

img_20180219_120755.jpg

I agreed to the terms and we were able to start the cruise from le Marin in Martinique. I did not know until the end if it was possible at all, and whether after a short contact with the skipper, a meeting and a cruise would take place. Managed to. We came to the port and Mr. Robert, a skipper with extensive experience, approached us on a pontoon. He took us on board the Beneteau yacht.

Zgodziłem się na warunki, rejs mieliśmy rozpocząć z miejscowości le Marin na Martynice. Do końca nie wiedziałem czy to w ogóle możliwe, i czy po krótkim kontakcie ze skiperem, dojdzie do spotkania i rejsu. Udało się. Przyjechaliśmy do portu, a na pontonie podpłynął do nas Pan Robert, skiper z dużym doświadczeniem. Zabrał nas na pokład jachtu Beneteau.

img_20180219_144508.jpg

img_20180219_144515.jpg

img_20180219_144948.jpg

img_20180219_144959.jpg

img_20180219_175431.jpg

img_20180220_160540.jpg

The yacht was a 6-person yacht, but as it turned out, we were four of them. Me and my wife and our skipper with his wife. Great conditions, a lot of freedom and comfort. We did shopping in a market for 110 euro for 11 days. As it turned out, we did not consume most of the food.

Jacht był 6 osobowy, ale jak się okazało byliśmy na nim w czwórkę. Ja z żoną i nasz skiper z żoną. Warunki super, dużo swobody i komfortu. Zrobiliśmy zakupy w markecie za 110 euro na 11 dni. Jak się okazało, większości jedzenia nie skonsumowaliśmy.

img_20180219_113411.jpg

img_20180219_113436.jpg

img_20180219_115529.jpg

img_20180219_115539.jpg

Due to lack of time, we do not land on the island of Saint Lucia. We admire only the beautiful peaks on the island of Gros Piton and Petit Piton from a distance. Both mountains over 700 meters make an impressive impression during the cruise.

Z braku czasu, nie przybijamy do wyspy Saint Lucia. Podziwiamy tylko z odległości przepiękne szczyty na wyspie Gros Piton i Petit Piton. Obie góry powyżej 700 metrów robią imponujące wrażenie podczas rejsu.

wp_20180226_14_25_27_pro.jpg

wp_20180226_07_25_44_pro.jpg

wp_20180226_18_10_44_pro.jpg

February 20, my birthday. We are starting from Le Marin in Martinique to the Grenadines. The cruise will last around 30 hours non-stop. Will I swallow it or am I seasick? after 17 hours of heavy rocking, it turns out that I don't have one. But this rocking puts me to sleep and I wake up intermittently at 4pm. It is beautiful. Giant waves, turquoise water, like in the photos of travel agencies. We'll see what's next. We're landing at Saint Vincent.

20 luty, moje urodziny. Startujemy z Le Marin na Martynice na Grenadyny. Rejs będzie trwał non stop około 30 godzin. Czy ja to przełknę, czy nie mam choroby morskiej? po 17 godzinach mocnego bujania okazuje się, że nie mam. Za to bujanie mnie usypia i budzę się z przerwami o 16stej. Jest przepięknie. Gigantyczne fale, turkusowa woda, jak na zdjęciach biur podróży. Zobaczymy co dalej. Przybijamy do Saint Vincent.

wp_20180227_18_22_54_pro.jpg

wp_20180227_18_33_01_pro.jpg

We stay two days in Saint Vincent, and we have a heavily drunk party at Antonio's. We talk to the locals and leave them some fishing equipment as a gift.

W Saint Vincent zostajemy dwie doby, i zaliczamy mocno zakrapianą imprezę u Antonio. Rozmawiamy z miejscowymi i zostawiamy im w prezencie trochę sprzętu wędkarskiego.

vlcsnap_2021_07_21_22h00m50s459.png

wp_20180221_07_24_40_pro.jpg

wp_20180221_07_34_29_pro.jpg

img_20180221_184601.jpg

img_20180221_195426.jpg

We move on. Our destination is Union Island, where we need to stock up on water, fuel and the required permits. On the way, we wanted to withdraw some cash from the ATM, as it turned out it was impossible because the bank blocked our credit cards, considering the transactions to be dangerous. Fortunately, the situation was rectified.

Ruszamy dalej. Naszym celem są wyspy Union Island, gdzie musimy się zaopatrzyć w wodę, paliwo i wymagane zezwolenia. Po drodze chcieliśmy wypłacić trochę gotówki z bankomatu, jak się okazało było to niemożliwe, ponieważ bank zablokował nam karty kredytowe, uznając transakcje za niebezpieczne. Na szczęście udało się sytuację wyprostować.

img_20180223_131252.jpg

img_20180223_131256.jpg

img_20180223_134348.jpg

img_20180223_134409.jpg

img_20180223_134727.jpg

img_20180223_144059.jpg

vlcsnap_2021_07_21_22h02m35s242.png

vlcsnap_2021_07_21_22h04m17s849.png

vlcsnap_2021_07_21_22h04m39s868.png

vlcsnap_2021_07_21_22h05m19s275.png

vlcsnap_2021_07_21_22h06m10s378.png

It was different, sometimes there was no wind, and sometimes the waves kept you awake

Bywało różnie, czasami bezwietrznie, a czasami fale nie pozwalały zasnąć

img_20180223_114904.jpg

Our next and last stop is Tobago Keys. A beautiful archipelago of small islands with turquoise water. But the biggest attraction was ordering a huge fresh lobster from a local cook called Big Mama. Due to the wind conditions, we had to eat the dish on the yacht.

Kolejny nasz przystanek, i zarazem ostatni, to Tobago Keys. Przepiękny archipelag małych wysepek z turkusową wodą. Ale największą atrakcją było zamówienie ogromnego świeżego lobstera przyrządzanego przez miejscową kucharkę o nazwie Big Mama. Ze względu na warunki wietrzne, musieliśmy zjeść potrawę na jachcie.

img_20180224_125754.jpg

img_20180224_141254.jpg

img_20180224_141854.jpg

img_20180224_143100.jpg

img_20180224_143117.jpg

img_20180224_143702.jpg

img_20180224_143707.jpg

img_20180224_154027.jpg

A curiosity on the island were huge fish fed with the remains of a lobster. They came to the very shore and protruded their mouths above the water surface to feed them.

Ciekawostką na wyspie były olbrzymie ryby dokarmiane resztkami lobstera. Przypływały do samego brzegu i wystawiały pyszczki nad powierzchnię wody aby je dokarmić.

vlcsnap_2021_07_21_22h10m45s206.png

vlcsnap_2021_07_21_22h12m59s428.png

vlcsnap_2021_07_21_22h13m44s956.png

Time passed inexorably and we had to go back to Martinique to make our flight back to Europe. Summing up the trip to the Caribbean, I must admit that for a debut it was very successful. I am happy to repeat in the direction of Dominica and Kuba.

Czas płynął nieubłaganie i musieliśmy już wracać na Martynikę, aby zdążyć na lot powrotny do Europy. Podsumowując wypad na Karaiby, muszę przyznać, że jak na debiut, to był bardzo udany. Chętnie powtórzę w stronę Dominiki i Kuby.

1030341.jpg

ornament_travel.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  

Congratulations, your post has been upvoted by @r2cornell, which is the curating account for @r2cornell's Discord Community.

Curated by @priyanarc

Our Discord Server and community is located at: Discord

r2cornell_curation_banner.png