While waiting for Gunung Kinabalu 4101 m above sea level

in blurt •  28 days ago 

kina02.jpg

kina01.jpg

Our trip around Borneo took us to another beautiful place on this island - namely to the top of the largest mountain in Borneo and Malaysia - Gunung Kinabalu.

Nasza podróż po Borneo, zaprowadziła nas w kolejne piękne miejsce na tej wyspie - a mianowicie pod szczyt największej góry na Borneo i w Malezji - Gunung Kinabalu.

kinabalu1.jpg

Kinabalu in Malay Gunung Kinabalu is the highest peak in Borneo and the whole of Malaysia. It is 4,101 m above sea level) and is located in the north-eastern part of the island of Borneo, in the Crocker Mountains. The foot of the mountain is covered with equatorial forest, protected and inscribed on the UNESCO World Heritage List. The name of the peak comes from the word akinabalu, which in the Kadazan language means "the place of death worshiped".

Kinabalu po malajsku Gunung Kinabalu to najwyższy szczyt na Borneo i w całej Malezji. Ma wysokość 4101 m n.p.m.) i leży w północno-wschodniej części wyspy Borneo, w górach Crocker. Podnóża góry porośnięte są lasem równikowym, objęte ochroną i wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa szczytu pochodzi od słowa akinabalu, które w języku kadazan oznacza „czczone miejsce śmierci”.

kina20.jpg

We left Semporna to reach Ranau. It is a small town from which you can also see Mount Kinabalu, but our goal was a hotel picturesquely located very close to Kinabalu.

Wyruszyliśmy z miejscowości Semporna, aby dotrzeć do miejscowości Ranau. To mała mieścina z której również dobrze widać górę Kinabalu, ale naszym celem był Hotel malowniczo położony bardzo blisko Kinabalu.

kinabalu6.jpg

In Ranau, we traditionally had a quick meal, we did the necessary shopping - that is, a can of sprats, a can of beans in tomato sauce and Chinese soups. This is the so-called basic set, without which we do not travel - it is always worth having some provisions at hand, because you never know if you will be able to buy something on the spot.

W Ranau tradycyjnie zaliczyliśmy szybkie jedzenie, zrobiliśmy niezbędne zakupy - czyli puszkę szprotek, puszkę fasolki w sosie pomidorowym oraz chińskie zupki. To tak zwany zestaw podstawowy, bez którego nie podróżujemy - zawsze warto mieć jakiś prowiant pod ręką, bo nigdy nie wiadomo, czy na miejscu będzie można coś kupić.

vlcsnap_2021_08_31_19h53m14s103.png

vlcsnap_2021_08_31_19h53m29s298.png

vlcsnap_2021_08_31_19h54m55s758.png

vlcsnap_2021_08_31_19h58m38s774.png

We spent one night in Ranau and in the morning we took the bus to our Nikgold Garden Resort Hotel. This is a small hotel located near Mount Kinabalu. There are no attractions there, except for the beautiful view that we were supposed to have from our balcony - we were supposed to have it.

Przenocowaliśmy jedną noc w Ranau i rano wyruszyliśmy autobusem do naszego Hotelu Nikgold Garden Resort. To mały hotelik położony niedaleko góry Kinabalu. Nie ma tam żadnych atrakcji poza przepięknym widokiem, który mieliśmy mieć z naszego balkonu - no właśnie mieliśmy mieć.

ki03.jpg

ki04.jpg

dscn3250.jpg

dscn3276.jpg

ki06.jpg

Unfortunately, the weather on the day of arrival was at least unacceptable for Malaysian conditions. We were at an altitude of about 1,500 meters above sea level and the temperature dropped well below 20 degrees.

Niestety pogoda w dzień przyjazdu była jak na warunki malezyjskie co najmniej nie do zaakceptowania. Byliśmy na wysokości około 1500 m n.p.m i temperatura spadła grubo poniżej 20 stopni.

ki01.jpg

ki02.jpg

ki12.jpg

ki13.jpg

dscn3300.jpg

dscn3301.jpg

time laps

We couldn't see much from our balcony, so we decided to stay at least one more day to see the mountain - of course, there was no guarantee.

Z naszego balkonu widać było niewiele, więc postanowiliśmy pozostać jeszcze przynajmniej jeden dzień, żeby zobaczyć górę - oczywiście gwarancji nie było żadnej.

The conditions were quite difficult, I did not even try to release the drone, for fear of losing it - we only had to wait.

Warunki były dość ciężkie, nie starałem się nawet wypuszczać drona, w obawie przed jego utratą - pozostało nam tylko czekać.

dscn3308.jpg

Time laps

Well, we lived to see it, finally after 2 days the weather stabilized and we saw what we had been waiting for. We were finally able to go on a little trekking around the area and enjoy the views of the beautiful Mount Kinabalu.

No i doczekaliśmy się, w końcu po 2 dniach pogoda się ustabilizowała i zobaczyliśmy to na co czekaliśmy. Mogliśmy w końcu wyruszyć na mały trekking po okolicach i rozkoszować się widokami pięknej Mount Kinabalu.

kina03.jpg

kina04.jpg

kina05.jpg

The mountain is beautiful, but it also has its black sad sides. In 2015, tremors with a strength of 6 on the Richter scale hit the area of ​​Kota Kinabalu. This took place near popular tourist destinations and surprised tourists heading for the mountains.

Góra jest przepiękna, ale ma też swoje czarne smutne strony. W 2015 roku okolice miejscowości Kota Kinabalu nawiedziły wstrząsy o sile 6 stopni w skali Richtera. Miało to miejsce w okolicach popularnych rejonów turystycznych i zaskoczyło turystów udających się w góry.

kina07.jpg

kina08.jpg

kina10.jpg

kina12.jpg

kina13.jpg

Stones and boulders detached from the top of Gunung Kinabalu, there were many landslides. Which caused the death of 11 tourists staying in the area.

*Od szczytu Gunung Kinabalu odrywały się kamienie i głazy, dochodziło do wielu osunięć ziemi. Co spowodowało śmierć 11 turystów przebywających w tym rejonie.

kina14.jpg

kina18.jpg

kina19.jpg

Malaysian rescuers managed to bring 137 climbers from the trails, who were trapped on the slopes of the mountain for over 18 hours. The main trekking route was destroyed.

Malezyjskim ratownikom udało się sprowadzić ze szlaków 137 wspinaczy, którzy byli uwięzieni na zboczach góry ponad 18 godzin. Zniszczona została główna trasa trekkingowa.

kina16.jpg

kina17.jpg

kina20.jpg

We end our adventure from Kinabalu and continue to Bintulu

Kończymy naszą przygodę z Kinabalu i jedziemy dalej do miejscowości Bintulu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!