Small is beautiful - Resupinatus trichotis

in blurt •  last month 

od10.jpg

bo03.jpg

It is a very small mushroom. The hat can be a maximum of 12mm in diameter. The young fruiting body is spherical and sometimes elongated, but they are already visible inside the lamina. It grows to the substrate centrally or laterally.

To bardzo mały grzyb. Kapelusz może mieć maksymalnie 12 mm średnicy. Młody owocnik jest kulisty czasami wydłużony, ale widoczne są już wewnątrz blaszki. Przyrasta do podłoża centralnie lub bocznie.

bo01.jpg

Older fruiting bodies are spread out, semicircular with bristles in various shades of gray, brown, purple, black. The surface of the hat is wrinkled, slightly wavy.

Starsze owocniki są rozpostarte, półkoliste ze szczecinkami w różnych odcieniach szarości, brązu, fioletu, czerni. Powierzchnia kapelusza jest pomarszczona, nieco pofalowana.

od01.jpg

The fungus grows directly to the substrate, it does not have a leg.

Grzyb przyrasta do podłoża bezpośrednio, nie posiada nóżki.

od09.jpg

The gills are gray, gray-brown, radiate, ventral and free.

Blaszki są szare, szarobrązowe, rozchodzą się promieniście, brzuchate, wolne.

od08.jpg

The flesh is gelatinous and thin, with no noticeable taste or smell.

Miąższ jest żelatynowaty i cienki, bez wyczuwalnego smaku i zapachu.

od07.jpg

Occurrence. The fungus is quite common and frequent, but due to its very small size and color, the fungus effectively blends into the surroundings and is well disguised, it is overlooked by people.
Występowanie. Grzyb jest dość pospolity i częsty, ale ze względu na bardzo małe rozmiary i kolorystykę która powoduje, że grzyb skutecznie wtapia się w otoczenie i jest świetnie zamaskowany jest niezauważany przeoczany przez ludzi.

od04.jpg

od02.jpg

The fruiting bodies of this mushroom grow in groups. It appears in summer and grows until winter, most often on dead wood of deciduous trees and shrubs. It often grows on bark, small twigs, usually on the underside. It doesn't need light to function.

Owocniki tego grzyba wyrastają w grupach. Pojawia się latem i rośnie aż do zimy, najczęściej na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych. Często rośnie na korze, małych gałązkach, zwykle na spodniej stronie. Nie potrzebuje światła do tego żeby funkcjonować.

od06.jpg

In this case, it settled on an abandoned fibreboard plate, which only after being turned over revealed a whole cluster of this beautiful and photogenic mushroom.

W tym przypadku zadomowił się na porzuconej tablicy wykonanej z płyty pilśniowej, która dopiero po odwróceniu ujawniła całą gromadę tego pięknego i fotogenicznego grzybka.

bo02.jpg

od03.jpg

Usage: Inedible mushroom

Zastosowanie: Grzyb niejadalny

bo04.jpg

bo05.jpg

od11.jpg

ornament_fungi2.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!