Mushroom with a radioactive☢️element - Herald of the winter (Hygrophorus hypothejus)

in blurt •  last month 

wp000.jpg

Although it is edible, few people choose to obtain it. Research has shown that the fungus absorbs very large amounts of the radioactive element Cesium. Plus a lot of cadmium and lead.

Chociaż jest jadalna, niewiele osób decyduje się na jej pozyskiwanie. Badania wykazały bowiem, iż grzyb pochłania bardzo duże ilości radioaktywnego pierwiastka o nazwie Cez. Poza tym sporo kadmu i ołowiu.

wp00.jpg

The hat can be up to 12 cm in diameter. It is olive-brown, yellow-olive in color, the closer to the center of the hat, the darker the color. Later on, red and yellow colors appear. The young fruiting body is semicircular in shape, becoming flat over time, and eventually concave. The rim is tucked up for most of the mushroom's life. The hat has a smooth, slimy surface. The young fruiting body also has a slimy shell attached to the cap, similar to butterflies.

Kapelusz może sięgnąć średnicę nawet 12 cm. Ma kolor oliwkowobrunatny, żółtooliwkowy, im bliżej środka kapelusza tym kolor staje się ciemniejszy. W późniejszym okresie pojawiają się kolory czerwone i żółte. Młody owocnik ma kształt półkolisty, z czasem staje się płaski, aż ostatecznie wklęsły. Brzeg jest przez większość życia grzyba podwinięty. Kapelusz ma gładką powierzchnię, śluzowatą. Młody owocnik ma również śluzowatą osłonę połączoną z kapeluszem, podobnie jak ma to miejsce u maślaków.

wp02.jpg

wp07.jpg

wp03.jpg

The gills are quite rare and vary in length. In young fruiting bodies, they are white, later yellow and even orange-red.

Blaszki są dość rzadkie, różnej długości. U młodych owocników mają biały kolor, później są żółte, a nawet pomarańczowo-czerwone.

wp05.jpg

wp06.jpg

The leg has a not very distinct ring. It is white, but with time it turns yellow, orange-red. The leg is cylindrical in shape, tapers towards the base, it is slimy, with delicate filaments visible.

Nóżka posiada mało wyraźny pierścień. Jest biała, jednak z czasem przybiera kolor żółty, pomarańczowo-czerwony. Nóżka ma kształt walcowaty, zwęża się ku podstawie, jest śluzowata, widać na niej delikatne włókienka.

wp04.jpg

wp08.jpg

The flesh has a weak, slightly fruity smell and taste, yellow in color.

Miąższ ma słaby, delikatnie owocowy zapach i smak, kolor żółtawy.

wp10.jpg

wp11.jpg

wp12.jpg

Occurrence. The fungus grows in coniferous forests where pine trees predominate. It appears in late autumn and sometimes grows until the end of December, it is not afraid of frosts. Most often it grows in groups.

Występowanie. Grzyb rośnie w lasach iglastych, gdzie przeważają sosny. Pojawia się późną jesienią i rośnie czasami aż do końca grudnia, nie boi się przymrozków. Najczęściej rośnie w grupach.

wp01.jpg

ornament_fung_radio.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!