Melanargia galathea beautiful butterfly of the Rusalka family

in blurt •  last month 

mot000.jpg

The Melanargia galathea is a common and numerous butterfly in Poland. It appears in June and can be found until September (if it is warm). He likes sunny meadows, warm glades, and is not present in the mountains.

Polowiec szachownica jest pospolitym i licznym motylem na terenie Polski. Pojawia się w czerwcu i można go spotkać aż do września (jeśli jest ciepły). Lubi nasłonecznione łąki ciepłe polany, nie występuje w górach.

mot00.jpg

mot01.jpg

I met this butterfly in August in Jura Krakowsko-Częstochowska in Poland. I don't know why, but he liked our sleeping mats.

Tego motylka spotkałem w sierpniu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Polsce. Nie wiem dlaczego, ale upodobał sobie nasze karimaty.

mot02.jpg

mot03.jpg

Is it the silvery color of the sleeping mat that attracts butterflies? Or maybe the heat reflected from the inside of the foam pad?

Czy to ten srebrzysty kolor karimaty wabi motyle? Czy może ciepło, które jest odbijane od wewnętrznej strony karimaty?

mot05.jpg

mot06.jpg

Melanargia galathea marbled butterfly is a butterfly from the rusalkowate family. Its name comes from the fact that the color of the wings of this butterfly resembles a black and white checkerboard.

Melanargia galathea, to motyl z rodziny rusałkowatych. Jego nazwa wzięła się stąd, że ubarwienie skrzydeł tego motyla przypomina czarno-białą szachownicę.

mot07.jpg

mot08.jpg

On the lower wing, this species of butterfly has one eye, while on the rear wing it usually has 5 or 6 meshes.

Na spodnim skrzydle ten gatunek motyla ma jedno oczko, natomiast na tylnym skrzydle zwykle 5 albo 6 oczek.

mot09.jpg

mot10.jpg

They obtain their creamy-white color thanks to a substance obtained by caterpillars while eating plants. Females of this butterfly are nicer and brighter colored than males. The butterfly can reach a wingspan of up to 5 cm.

Swoją kremowobiałą barwę uzyskują dzięki substancją pozyskiwanym przez gąsienice podczas zjadania roślin. Samice tego motyla są ładniej i jaśniej ubarwione niż samce. Motyl może osiągnąć rozpiętość skrzydeł do 5 cm.

mot11.jpg

mot12.jpg

Males do not wait for their partners in their stands, as is the case with other butterflies. They fly just above the ground and look for young females there. The female perches on the blades of grass and dumps her eggs on the ground near the plants that will feed the young caterpillars. These are, for example, fescue, briar or spikelet.

Samce nie czekają na partnerki na swoich stanowiskach, jak ma to miejsce u innych motyli. Odbywają loty tuż nad ziemią, i tam poszukują młodych samic. Samica przysiada na źdźbłach traw i zrzuca jaja na na ziemię blisko roślin, które stanowić będą pożywienie dla młodych gąsienic. Są to np. kostrzewa, stokłosa lub kłosownica.

mot04.jpg

During the day, young larvae of the chessboard beetle butterfly feed on delicate blades of grass. Older larvae also feed on grasses at night. The butterfly survives the winter in the form of a very young caterpillar.

W ciągu dnia młode larwy motyla Polowca szachownicy żerują na delikatnych źdźbłach traw. Starsze larwy żerują nocą również na trawach. Zimę motyl przeżywa w postaci bardzo młodej gąsienicy.

motyl_copy.png

Photo: Panasonic Lumix FZ82, August 2021, Silesia Poland

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  

Congratulations, your post has been upvoted by @r2cornell, which is the curating account for @r2cornell's Discord Community.

Curated by @priyanarc

Our Discord Server and community is located at: Discord

r2cornell_curation_banner.png