Martian views and the most expensive soup in the world - caves in Niah, Malaysia Borneo, Sabah

in blurt •  last month 

niah05.jpg

nih04.jpg

niah06.jpg

To get to the caves in Niah, you first need to cross a swift, yellow river. On the shore there is a warning sign that crocodiles are swimming in the river - and it is true.

Aby dostać się do jaskiń w Niah trzeba najpierw przepłynąć przez wartką, żółtego kolor rzekę. Na brzegu widnieje znak ostrzegawczy, że w rzece pływają krokodyle - i to jest prawda.

kroko.jpg

vlcsnap_2021_08_28_15h17m55s007.png

vlcsnap_2021_08_28_15h18m25s881.png

Once we had crossed the river, we had to walk several kilometers along various paths and landings through the wild jungle

Gdy już pokonaliśmy, rzeczkę czekał nas kilkukilometrowy spacer różnymi dróżkami, podestami przez dziką dżunglę.

niah11.jpg

niah12.jpg

vlcsnap_2021_08_28_15h17m20s373.png

vlcsnap_2021_08_28_15h20m27s405.png

jas07.jpg

On the way, we passed plants and animals specific to this climate.

Po drodze mijaliśmy, specyficzną dla tego klimatu roślinność i zwierzęta.

robal.jpg

niah13.jpg

This little reptile was even lovable, and allowed me to get up close and make a short video

Ten mały gad był nawet przesympatyczny, i pozwolił mi na zbliżenie się i nakręcenie krótkiego filmiku

niah14.jpg

niah15.jpg

Video

Leaves of some tropical plant. What size it is can be imagined by looking at the ferns growing next to it.

Liście jakiejś tropikalnej rośliny. Jakiej jest wielkości można sobie wyobrazić patrząc na rosnące obok pnącza paproci.

niah17.jpg

Niah Great Cave - Are we on Mars?

Niah Great Cave - Jesteśmy na Marsie?

jas02.jpg

We got to the main cave. Something amazing! Inside, it feels like you are on a different planet.

Dotarliśmy do jaskini głównej. Coś niesamowitego! Wewnątrz odnosi się wrażenie, jakby było się na innej planecie.

jas01.jpg

The cave looks like images from Mars taken by early rovers penetrating the red planet.

Jaskinia wygląda jak obrazki z marsa zrobione przez wczesne łaziki penetrujące czerwoną planetę.

jas03.jpg

jas06.jpg

There are even mini craters. The colors and size of this cave are stunning.

Są nawet jakby mini kratery. Kolorystyka i wielkość tej jaskini powala.

jas04.jpg

You can see the buildings below, and to get an idea of the scale of the size of this cave, I would like to add that it is 60 meters high and 250 meters long. The entire Niah National Park is a gigantic cave complex and over 3,000 hectares of rainforest.

W dole widać budynki, i żeby uzmysłowić sobie skalę wielkości tej jaskini, dodam, że jest ona wysoka na 60 metrów i długa na 250 metrów. Cały Park Narodowy Niah to gigantyczny kompleks jaskiń i ponad 3 tysiące hektarów lasu deszczowego.

niah05.jpg

7.jpg

In the caves, you can find traces of human life, for example, wall paintings from 40,000 years ago.

W jaskiniach można znaleźć ślady życia człowieka na przykład malowidła ścienne sprzed 40 tysięcy lat.

niah09.jpg

Swallow's nests and the most expensive soup in the world

Jaskółcze gniazda i najdroższa zupa świata

In the Cave, apart from bats, you can meet a huge number of swallows, and thus also swallow nests. These nests are a source of income for local collectors and quite a good income, although you need to have the courage to take them off the steep walls of Malaysian and Indonesian caves.

W Jaskini oprócz nietoperzy, można spotkać ogromną ilość jaskółek, a co za tym idzie i jaskółczych gniazd. Gniazda owe stanowią źródło dochodu miejscowych zbieraczy i to całkiem niezłego dochodu, aczkolwiek trzeba mieć odwagę, aby zdjąć je ze stromych ścian malezyjskich i indonezyjskich jaskiń.

nia08.jpg

niah07.jpg

A kilogram of bird nests can cost as much as $ 2,000. We found at a market in Malaysia for 6500 Malaysian ringgits, which is approximately $ 1700 per 1 kg

Kilogram ptasich gniazd może kosztować nawet 2000$. My znaleźliśmy na targu w Malezji za 6500 ringgitów malezyjskich, czyli w przybliżeniu 1700 $ za 1 kg

wp_20170127_08_43_50_pro.jpg

In Singapore, on the other hand, we found an entire shop dedicated to bird nests, with prices starting at $ 1,400 Singapore dollars per kg.

Natomiast w Singapurze znaleźliśmy cały sklep poświęcony ptasim gniazdom, gdzie ceny zaczynają się od 1400 Singapurskich dolarów za 1 kg.

2.jpg

5.jpg

Video

Bird's nest soup

Zupa z ptasich gniazd

This delicacy is made from the nests of swallows. The main component of the nest is the dried saliva of swallows, namely the algae chewed by the birds used to build their nests. This saliva is very rich in calcium, magnesium, potassium and iron. Connoisseurs believe that the soup is very healthy, has healing properties, improves the condition of the skin and strengthens the immune system. Apparently it also works as an aphrodisiac.

Przysmak ten przyrządza się z gniazd jaskółek. Głównym składnikiem gniazda jest wysuszona ślina jaskółek, a konkretnie przeżute przez ptaki glony służące im do budowy gniazd. Ślina ta jest bardzo bogata w wapń, magnez, potas i żelazo. Koneserzy uważają, że zupa jest bardzo zdrowa, ma właściwości lecznicze, poprawia stan skóry i wzmacnia układ odpornościowy. Podobno działa też jak afrodyzjak.

hiah03.jpg

niah01.jpg

niah02.jpg

There are two types of edible nests made of swallow saliva - white and dark. White nests are the most expensive, while those with dark saliva, which in addition to saliva may also contain seaweed, flies and sticks are slightly cheaper. However, the cheapest portion of bird's nest soup is around $ 30.

Są dwa rodzaje gniazd jadalnych zbudowanych z jaskółczej śliny - białe i ciemne. Gniazda białe są najdroższe, natomiast z ciemną śliną, w której oprócz samej śliny mogą znajdować się także wodorosty, muchy i patyki są nieco tańsze. Niemniej najtańsza porcja zupy z ptasich gniazd to koszt około 30 USD.

3.jpg

We end the adventure in Niah, the next stop - Kota Kinabalu

Kończymy przygodę w Niah, następny przystanek - Kota Kinabalu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  

A captivating place, thank you for sharing. There is a series of caves near where i used to live that is an awesome place to visit as well. It was used in the old western times by bandits who would hide there after their robberies. It is moderated now, as over the years so many people were breaking off crystals they needed to put a stop to it.

Congratulations, your post has been curated by @r2cornell. Also, find us on Discord

Manually curated by @abiga554

logo3 Discord.png

Felicitaciones, su publication ha sido votado por @r2cornell-curate. También, encuéntranos en Discord