Edible lamellar mushrooms - Wodnicha modrzewiowa (Hygrophorus lucorum)

in blurt •  5 days ago 

wod01.jpg

The hat is lemon yellow in color, yellow, the closer to the center, the darker the color becomes. The diameter of the hat is up to 5 cm. The young fruiting body is convex, then spread out flat. Sometimes it has a hump. The surface of the hat is smooth, slimy.

Kapelusz ma kolor cytrynowy, żółty, im bliżej środka, tym kolor staje się bardziej ciemny. Średnica kapelusza dochodzi do 5 cm. Młody owocnik jest wypukły, potem płasko rozpostarty. Czasami posiada garbek. Powierzchnia kapelusza jest gładka, śluzowata.

wod02.jpg

wod03.jpg

Gills very rare but thick, white in young mushrooms, later yellowish.

Blaszki bardzo rzadkie ale grube, u młodych grzybów białe, później żółtawe.

wod04.jpg

wod05.jpg

wod06.jpg

The leg is lighter than the cap, whitish at the top, and has a cylindrical shape. The surface is moist, also slimy. As in the case of butterflies, the young mushroom has a casing connecting the hat with the stem.

Nóżka jest jaśniejsza od kapelusza, u góry biaława, ma cylindryczny kształt. Powierzchnia jest wilgotna, również śluzowata. Podobnie jak u maślaków młody grzyb posiada osłonkę łączącą kapelusz z nóżką.

wod07.jpg

wod11.jpg

wod12.jpg

The flesh does not have a pronounced smell, the taste is sometimes pungent. Color most often whitish or yellowish, quite soft.

Miąższ nie ma wyraźnego zapachu, smak czasami cierpki. Kolor najczęściej białawy lub żółtawy, dość miękki.

wod08.jpg

wod09.jpg

wod10.jpg

Occurrence. It grows up in flu and is quite common. Its position is only larches. It appears in late fall.

Występowanie. Wyrasta w grypach, jest dość często spotykana. Jej stanowisko to wyłącznie modrzewie. Pojawia się późną jesienią.

Application. Edible mushroom.

Zastosowanie. Grzyb jadalny.

ornament_fungi2.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!