A mushroom like frozen pins of ice - Hericium clathroides

in blurt •  last month 

sop03.jpg

It is a mushroom with an unusual appearance and unique shape. It resembles dangling tiny icicles of frozen water, or an airy ball gown. You can watch it for hours, admiring the miracle of nature.

To grzyb o niespotykanym wyglądzie i niepowtarzalnym kształcie. Przypomina zwisające drobniutkie igiełki zamarzniętej wody, lub zwiewną suknię balową. Można mu się przyglądać godzinami, podziwiając cud natury.

sop01.jpg

This mushroom has an irregular shape. It can be elongated, spherical, oval of variable length and width. Most often, the largest dimension may exceed 40 cm in length.

Grzyb ten ma nieregularny kształt. Może być wydłużony, kulisty, owalny o zmiennej długości i szerokości. Najczęściej największy z wymiarów może przekroczyć nawet 40 cm długości.

sop0000.jpg

The structure of this mushroom resembles a coral, it consists of multiple branched members, ending in needles, quite loosely arranged. They form multiple clusters at the endings. Needles can reach up to 10 mm in length.

Budowa tego grzyba przypomina wyglądem koralowca, składa się z wielokrotnie rozgałęzionych członów, zakończonych igiełkami, dość luźno ułożonymi. Na zakończeniach tworzą mnogie skupienia. Igiełki mogą osiągnąć do 10 mm długości.

sop000.jpg

The young fruiting body is snow-white in color, with age it turns cream, pink, yellow, and becomes brown in old age.

Młody owocnik ma kolor śnieżno-biały, z wiekiem zmienia kolor na kremowy, różowy, żółty, aż na starość staje się brązowy.

sop00.jpg

Hericium clathroides flesh is very soft, spongy, delicate, pleasant to the touch. It has the color of the entire mushroom, and it changes it just like a mushroom. It has a delicate mushroom flavor and aroma.

Miąższ Soplówki jest bardzo miękki, gąbczasty, delikatny, miły w dotyku. Ma kolor całego grzyba i zmienia go również tak jak grzyb. Posiada delikatny grzybowy smak i zapach.

sop04.jpg

Hericium clathroides is very rare. It appears in summer and grows until autumn, most often in the period from August to November. It prefers the old dead wet environment.

Soplówka bukowa i jodłowa jest bardzo rzadka. Pojawia się latem i rośnie do jesieni, najczęściej w okresie od sierpnia do listopada. Preferuje stare martwe wilgotne środowisko.

sop06.jpg

sop07.jpg

It can be found on trees or dead deciduous trees, such as beech, birch or oak. The coniferous variety likes firs and spruces most often. Sometimes it grows in places where live trees are injured. In Poland, it is a protected species.

Można ją spotkać na drzewach lub kłodach martwych drzew liściastych, np buka, brzozy czy dębu. Odmiana iglasta lubi najczęściej jodły i świerki. Czasami rośnie w miejscach zranień żywych drzew. W Polsce jest gatunkiem chronionym.

sop08.jpg

The mushroom is edible, but has no culinary use for protection reasons. In the countries where it is obtained, it is considered a delicacy.

Grzyb jest jadalny, ale z uwagi na ochronę nie ma zastosowania kulinarnego. W krajach w których jest pozyskiwany uważany jest za przysmak.

sop09.jpg

ornament_fungi1.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!